Silikon Dioksit 225/505

Formülasyon:  SiO2

Cas No: 7631-86-9

Ambalaj Miktarları: 15kg ambalajlarda bulunmaktadır.

Kullanım Alanları: Gıda sanayisinde kullanılmaktadır.

Diğer Adları: 

Kategoriler:

Açıklama

BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı
1.1 Madde/Karışımın kimliği
Katalog No./GBF No. 113126
Ürün ismi Silikon dioksit kolloidal,
CAS-No. 7631-86-9

BÖLÜM 2. Zararlılık tanımlanması
2.1 Madde ve karışımın sınıflandırılması
Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılMAmıştır.
2.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği)
Önlem Açıklamaları
Önlem
P260 Tozunu solumayın.
CAS-No. 7631-86-9
2.3 Diğer zararlar
Bilinmiyor.

BÖLÜM 3. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi
Kimyasal yapısı silikon dioksit amorf, Mezoporlu silika jel.
3.1 Maddesi

BÖLÜM 4. İlk Yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Cilt temasından sonra: Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın.
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın.
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun.
4.2 Çabuk ve gecikmiş önemli belirtiler ve etkiler
Herhangi bir toksik semptom tanımımız yoktur.
4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 5. Yangınla mücadele önlemleri
5.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler
Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Uygun olmayan söndürme aracı
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yanıcı değildir.
5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.

BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Tehlike bölgesini
boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzm ana danışın.
Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın.
6.2 Çevresel önlemler
Özel önlemlere gerek yoktur

6.3 Temizlik ve yayılmayı önlemeye dair yöntem ve malzemeler
Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10).
Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
6.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın.

BÖLÜM 7. Taşıma ve depolama
7.1 Güvenli taşıma için önlemler
Güvenli taşıma önerileri
Etiketteki önlemleri dikkate alınız.
Hijyen önlemleri
Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın.
7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Kuru.
Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.
7.3 Belirli son kullanımlar
Bölüm 1.2’de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1 Kontrol parametreleri
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
8.2 Maruz kalma kontrolleri
Mühendislik önlemleri
Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman k ullanımı karşısında
öncelik verilmelidir.
Bkz. Bölüm 7.1.
Kişisel korunma önlemleri
Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine
özgüsel olarak seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan
resistanslar her bir tedarikçi tarafından saptanmalıdır.
Göz/yüz koruması
Güvenlik gözlükleri
Ellerin korunması
tam temas:
Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,11 mm
delinme süresi: > 480 dakika
sıçrama ile temas:
Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,11 mm
delinme süresi: > 480 dakika

BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
Fiziksel hali katı
Renk beyaz
Koku kokusuz
Koku Eşiği Uygulanmaz
pH yaklaşık 7
nin 100 g/l
20 °C
(çamur)
Erime noktası 1.710 °C
Kaynama noktası/kaynama
aralığı
2.230 °C
nin 1.013 hPa
Parlama noktası Uygulanmaz
Buharlaşma oranı Bilgi bulunmamaktadır.
Alev alma sıcaklığı (katı, gaz) Bu ürün yanıcı değildir.
Alt patlama limiti Uygulanmaz
Üst patlama limiti Uygulanmaz
Buhar basıncı Bilgi bulunmamaktadır.
Nispi buhar yoğunluğu Bilgi bulunmamaktadır.
Yoğunluk Bilgi bulunmamaktadır.
Nispi yoğunluk Bilgi bulunmamaktadır

Su içinde çözünürlüğü nin 20 °C
çözünmez
Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su) Bilgi bulunmamaktadır.
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Bilgi bulunmamaktadır.
Bozunma sıcaklığı Bilgi bulunmamaktadır.
Akışkanlık (viskozite, dinamik) Bilgi bulunmamaktadır.
Patlayıcılık özellikleri Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır.
Oksitleyici özellikler hiç
9.2 Diğer veriler
Tutuşma sıcaklığı yanıcı olmayan
Kütle yoğunluğu yaklaşık200 – 1.430 kg/m³
Parçacık büyüklüğü Partikül büyüklüğü
< 0,5 mm

BÖLÜM 10. Kararlılık ve tepkime
10.1 Tepkime
Bkz. Bölüm 10.3.
10.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak s tabildir.
10.3 Zararlı tepkime olasılığı
… ile ekzotermik reaksiyon:
Halojenli hidrojen bileşikleri, halojen oksitler, alkali hidroksitler, sodyum, ksenon hekzaflorür
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
hiçbir bilgi yok
10.5 Kaçınılması gereken maddeler
hiçbir bilgi yok
10.6 Zararlı bozunma ürünleri
hiçbir bilgi yok

BÖLÜM 11. Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut oral toksisite
Bu bilgi mevcut değildir.
Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.

Akut dermal toksisite
Tavşan: > 5.000 mg/kg
(IUCLID)
Cilt tahrişi
Tavşan
Sonuç: Tahriş yok.
OECD Test Talimatı 404
Göz tahrişi
Tavşan
Sonuç: Göz tahrişi gözlenmez
OECD Test Talimatı 405
Duyarlılık
Hassasiyet testi: Kobay
Sonuç: negatif
(IUCLID)
Eşey hücre mutajenitesi
İn vitro genotoksisite
Ames testi
Salmonella typhimurium
Sonuç: negatif
(IUCLID)
Mutajenite (memeli hücre testi): kromozom bozulması.
Sonuç: negatif
(IUCLID)
Kanserojenite
Bu bilgi mevcut değildir.
Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu
Bu bilgi mevcut değildir.
Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik)
Bu bilgi mevcut değildir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Bu bilgi mevcut değildir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Bu bilgi mevcut değildir.
Aspirasyon toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
11.2 Ek bilgi
Bu genellikle fizyolojik olarak asal bir maddedir, ağızdan alındıktan, cilt ile temasından ve tozların
solunması ile -belirtilen silisik asit toplam toz limitine uyulduğu sürece, tehlikeli özellikler
göstermez. Göz ile yoğun temas tahriş semptomlarına yol açabilir.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler
12.1 Toksisite

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite
EC0 Daphnia magna (Defne): >= 10.000 mg/l; 24 sa
OECD Test Klavuzu 202
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite
IC50 Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun): 440 mg/l; 72 sa
(IUCLID)
NOEC Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun): 60 mg/l; 72 sa
(IUCLID)
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Bilgi bulunmamaktadır.
12.3 Biyobirikim potansiyeli
Bilgi bulunmamaktadır.
12.4 Toprakta hareketlilik
Bilgi bulunmamaktadır.
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi
yapılmamıştır.
12.6 Diğer olumsuz etkiler
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler
Ürün gereken ilgi ve dikkatle kullanıldığında ekolojik problemler beklenemez.

BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri
Atık işleme yöntemleri
Atık maddeler, ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edil melidir. Kimyasalları
orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karış tırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi
gibi işlem yapın.
Kimyasalların ve kapların iadesine ilişkin işlemler için www.retrologis tik.com adresine bakın
veya ek sorularınız varsa bizi arayın.
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda
(Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 05.07.2008, R.G 26927) bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara
ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgileri
Kara taşımacılığı (ADR/RID)
14.1 – 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
İç sularda taşımacılık (ADN)
İlgili değil
Hava taşımacılığı (IATA)
14.1 – 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
Deniz taşımacılığı (IMDG)
14.1 – 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık
İlgili değil

BÖLÜM 15. Mevzuat bilgileri
15.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Ulusal kanunlar
Depolama sınıfı 10 – 13
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir ki myasal güvenlik
değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 16. Diğer bilgiler
Eğitim tavsiyesi
İşletmeciler için uygun bilgi, talimat ve eğitim sağlayınız.
Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC)
S-İbaresi/Sİbareleri
22 Tozlarını solumayın.
EC-No. 231-545-4

 

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Silikon Dioksit 225/505” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP