Polisorbat 60

Formülasyon: C58H114O26

Cas No: 9005-67-8

Ambalaj Miktarları:

Kullanım Alanları: Gıda sektörü başta olmak üzere Kozmetik, Deterjan ve daha birçok endüstriyel alanlarda emülgatör olarak kullanılır.

Diğer Adları: Tween 60,Polysorbate 60,

Kategoriler:

Açıklama

BÖLÜM 1 Maddenin/karışımın kimliği
1.1 Madde/Karışımın kimliği
Ürün ismi Polisorbat 60
CAS-No. 9005-67-8
1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Belirlenmiş kullanımları Sentez kimyasalı

Ulusal Zehir Danışma Merkezi ( UZEM ) :114

BÖLÜM 2. Zararlılık tanımlanması
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
2.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
2.3 Diğer zararlar
Bilinmiyor.

BÖLÜM 3. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi
3.1 Maddeler
Notlar 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur.
3.2 Karışım
Uygulanmaz

BÖLÜM 4. İlk Yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Teneff üs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun.
4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Herhangi bir toksik semptom tanımımız yoktur.
4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 5. Yangınla mücadele önlemleri
5.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler
Su, Köpük, Karbon dioksit (CO2), Kuru toz
Uygun olmayan söndürme aracı
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yanıcı.
Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir. Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur. Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
Ek bilgi
Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
6.1.1 Acil Durum Personeli Olmayanlar İçin
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Buhar, aerosolünü solumayın. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler:
1907/2006 No’lu Yönetmeliğe (AB) (Zararlı Maddeler ve Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın.
6.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). Sıvı emici materyal ile alın. İmha için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin.
6.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın.

BÖLÜM 7.Taşıma  ve depolama
7.1 Güvenli taşıma için önlemler
Etiketteki önlemleri dikkate alınız.
7.1.2 Hijyen önlemleri
Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın.
7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış.
Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.
7.3 Belirli son kullanımlar
Bölüm 1.2’de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1 Kontrol parametreleri
Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
8.2 Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.2.1 Uygun Mühendislik Kontrolleri
Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir.
Bkz. Bölüm 7.1.
8.2.2 Bireysel Koruyucu Önlemler
Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından saptanmalıdır.
Göz/yüz koruması
Güvenlik gözlükleri
Ellerin korunması
tam temas:
Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,11 mm
delinme süresi: > 480 dakika
sıçrama ile temas:
Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,11 mm
delinme süresi: > 480 dakika
Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374’e uymalıdır.
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilenve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Solunum sisteminin korunması
Aerosol oluşumu hariç gerekli değildir.
8.2.3 Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Fiziksel hali jel
Renk sarı
Koku kokusuz
Koku Eşiği Uygulanmaz
pH 5,5 – 7,7 nin 50 g/l 25 °C
Erime noktası Bilgi bulunmamaktadır.
Başlangıç Kaynama noktası/kaynama aralığı > 100 °C
Parlama noktası > 149 °C
Metod: açık kap
Hızı Bilgi bulunmamaktadır.
Alevlenirlik (katı, gaz) Bilgi bulunmamaktadır.
Alt patlama limiti Bilgi bulunmamaktadır.
Üst patlama limiti Bilgi bulunmamaktadır.
Buhar basıncı < 10 hPa nin 20 °C
Nispi buhar yoğunluğu Bilgi bulunmamaktadır.
Yoğunluk 1,1 g/cm3 nin 20 °C
Nispi yoğunluk Bilgi bulunmamaktadır.
Su içinde çözünürlüğü nin 25 °C çözünür
Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su) Bilgi bulunmamaktadır.
Alev Alma Sıcaklığı Bilgi bulunmamaktadır.
Bozunma sıcaklığı Bilgi bulunmamaktadır.
Akışkanlık (viskozite, dinamik) Bilgi bulunmamaktadır.
Patlayıcılık özellikleri Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır.
Oksitleyici özellikler Uygulanmaz
9.2 Diğer veriler
Kinematik viskozite 170 – 320 mm2/s nin 40 °C

BÖLÜM 10. Kararlılık ve tepkime
10.1 Tepkime
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Parlama noktasından takr. 15 Kelvin altından bir bölge kritik olarak sınıflandırılmalı.
10.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak s tabildir.
10.3 Zararlı tepkime olasılığı
… ile şiddetli reaksiyonlar olabilir:
Kuvvetli oksitleyici maddeler
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
Güçlü ısıtma.
10.5 Kaçınılması gereken maddeler
hiçbir bilgi yok
10.6 Zararlı bozunma ürünleri
hiçbir bilgi yok

BÖLÜM 11. Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut oral toksisite
LD50 Sıçan: > 38.000 mg/kg
(Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
Akut dermal toksisite
Bu bilgi mevcut değildir.
Cilt tahrişi
Tavşan
Sonuç: Tahriş yok.
(Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
Göz tahrişi
Tavşan
Sonuç: Göz tahrişi gözlenmez
(Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
Duyarlılık
Bu bilgi mevcut değildir.
Eşey hücre mutajenitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
Kanserojenite
Bu bilgi mevcut değildir.
Üreme sistemi toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik)
Bu bilgi mevcut değildir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Bu bilgi mevcut değildir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Bu bilgi mevcut değildir.
Aspirasyon toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
11.2 Ek bilgi
Zararlı özellikler göz ardı edilemez ama ürün uygun kullanıldığı zaman olası değildir.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler
12.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite
LC50 Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı): 90 mg/l; 96 sa
(Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Bilgi bulunmamaktadır.
12.3 Biyobirikim potansiyeli
Bilgi bulunmamaktadır.
12.4 Toprakta hareketlilik
Bilgi bulunmamaktadır.
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır.
12.6 Diğer olumsuz etkiler
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler
Çevreye atılması önlenmelidir.

BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri
Atık işleme yöntemleri
Atık maddeler, ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edil melidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karış tırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 02.04.2015, R.G 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara
ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgileri
Kara taşımacılığı (ADR/RID)
14.1 – 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
İç sularda taşımacılık (ADN)
İlgili değil
Hava taşımacılığı (IATA)
14.1 – 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
Deniz taşımacılığı (IMDG)
14.1 – 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık
İlgili değil

BÖLÜM 15. Mevzuat bilgileri
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Ulusal kanunlar
Depolama sınıfı 10 – 13 K
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 16. Diğer bilgiler
Eğitim tavsiyesi
İşletmeciler için uygun bilgi, talimat ve eğitim sağlayınız.

 

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Polisorbat 60” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP