Lake indigo Carmine

 

Formülasyon: C16H8N2Na2O8S2

Cas No: 860-22-0

Ambalaj Miktarları: 1 kg ambalajlarda bulunmaktadır

Kullanım Alanları: Gıda alanında kullanılmaktadır.

Diğer Adları:

Kategoriler:

Açıklama

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
1.1 Ürün adı
Ürün ismi : Indigo karmin
Ürün Numarası /GBF
No.: 131164
Marka : Sigma-Aldrich
CAS-No. : 860-22-0

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
(EC) 1272/2008 Sayılı Tüzüğü (AT)-R.G 11.12.2013-28848
cilt hassaslaşması (Kategori 1), H317

Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.
2.2 Etiket unsurları
(EC) 1272/2008 Sayılı Tüzüğü (AT)-R.G. 11.12.2013-28848
Zararlılık işaretleri
Zararlılık ifadeleri Dikkat
Tehlike açıklama(lar)ı
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Önlem açıklama(lar)ı
P280 Koruyucu eldiven kullanın.
P302 + P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
2.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
3.1 Maddeler
Eşanlamlıları : Acid Blue 74
Indigocarmine
Indigo-5,5′-disulfonic aciddisodium salt
Formül : C16H8N2Na2O8S2
Molekül ağırlığı : 466,35 g/mol
CAS-No. : 860-22-0
EC-No. : 212-728-8
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon
Disodium 5,5′-(2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indazol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol3-one)disulphonate
Cilt Hassas. 1; H317 <= 100 %
3.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel öneri
Doktora danışınız. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum
yapınız. Doktora danışınız.
Deriyle teması halinde
Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.

Gözle teması halinde
Tedbir olarak gözlere su tutunuz.
Yutulması halinde
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Ağzı suyla
çalkalayınız. Doktora danışınız.
4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 2.2ve /veya
bölüm11)
4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri
5.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Sülfür oksitler, Sodyum oksit
5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız.
5.4 Ek bilgi
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Toz oluşmamasına dikkat ediniz. Buhar,
duman veya gazını solumaktan kaçınınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz.
Atıkları solumayınız.
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
6.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Atıkları belli bir yerde toz yaratmadan toplayınız. Süpürünüz ve küreyiniz. Atıkları kapalı
ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız.
6.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 13. bölüme bakınız

BÖLÜM 7: Taşıma ve depolama
7.1 Güvenli taşıma için önlemler
Göz ve cilt ile temasından sakının. Toz ve aerosol oluşumundan sakınınız.
Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemi olmalıdır.
Önlemler için bakınız: bölüm 2.2.

7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Soğuk bir yerde
saklayınız.
Işık duyarlı
7.3 Belirli son kullanımlar
Bölüm 1.2’de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
8.2 Maruz kalma kontrolleri
8.2.1 Uygun mühendislik kontrolleri
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Çalışmaya ara vermeden
önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız.
8.2.2 Kişisel koruyucu ekipmanlar
Göz/yüz koruması
Yüz kalkanı ve güvenlik gözlüğü NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara
uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız.
Cildin korunması
Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile
ten temasını önlemek için, doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine
dokunmadan) kullanınız. Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve
uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın.
Seçilen koruma eldivenleri, AB 2016/425 Yönetmeliğine ve bu yönetmelikten yola
çıkılarak hazırlanan EN 374 standardına uygun olmalıdır.
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Çözelti içinde, ya da diğer maddelerle karıştırılarak ve EN 374’de belirtilen şartlardan
farklı bir şekilde kullanılması halinde, AB onaylı eldiven satan kuruma başvurunuz.
Bu bilgilendirme sadece tavsiye niteliğindedir ve müşteri tarafından beklenen
kullanışının spesifik durumu hakkında bilgili güvenlik görevlisi ve hijyen uzmanı
tarafından geliştirilmelidir. Herhangi bir özel kullanım durumu için bir onay olarak
kabul edilmemelidir

Vücut korunması
Kimyasallara karşı koruyucu komple tulum, Korunma malzemelerinin türü, her iş
yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak
belirlenmelidir.
Solunum sisteminin korunması
Rahatsiz edici maruziyet için P95(US) veya P1(EU EN 143) tipi gaz maskesi
kullaniniz. Daha yüksek seviyeler için OV/AG/P99 (US) tipi veya ABEK P2 (EU EN
143) tipi gaz maskesi filtreleri kullaniniz. NIOSH (Amerika Birleşik Devletleri) veya
CEN (Avrupa Birliği) gibi ilgili cihazları ve gereçler kullanınız.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Görünüm Fiziksel hali: katı
b) Koku kokusuz
c) Koku Eşiği Uygun veri yoktur
d) pH 3,87 nin 7,14 g/l nin 30 °C
yaklaşık7 nin 10 g/l nin 20 °C
e) Erime
noktası/Donma
noktası
Erime noktası: > 340 °C nin 965,1 hPa – OECD Test Talimatı
102 – (ayrışma)
> 300 °C nin 1.013 hPa
f) İlk kaynama noktası
ve kaynama aralığı
Uygulanmaz
g) Parlama noktası Uygun veri yoktur
h) Buharlaşma oranı Uygun veri yoktur
i) Alev alma sıcaklığı
(katı, gaz)
Uygun veri yoktur
j) Üst/alt alev alabilirlik
veya patlama
sınırları
Uygun veri yoktur
k) Buhar basıncı Uygun veri yoktur
l) Buhar yoğunluğu Uygun veri yoktur
m) Nispi yoğunluk 0,71 g/cm3 nin 29 °C
n) Su içinde
çözünürlüğü
1 g/l nin 27 °C
o) Dağılım katsayısı ( noktanol/su)
log Pow: -3,57 – (ECHA), Biyoakümülasyon beklenemez.
p) Kendiliğinden
tutuşma sıcaklığı
Uygun veri yoktur
q) Bozunma sıcaklığı 340 °C –
r) Viskozite Uygun veri yoktur

s) Patlayıcılık özellikleri Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler Uygun veri yoktur
9.2 Diğer bilgiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime
10.1 Tepkime
Uygun veri yoktur
10.2 Kimyasal kararlılık
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
10.3 Zararlı tepkime olasılığı
Uygun veri yoktur
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
Uygun veri yoktur
10.5 Kaçınılması gereken maddeler
Uygun veri yoktur
10.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın ortamında, tehlikeli bozunma ürünleri oluşur. – Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx),
Sülfür oksitler, Sodyum oksit
Diğer bozunma ürünleri – Uygun veri yoktur
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 5

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – > 2.000 mg/kg
Notlar: (Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
Cilt aşınması/tahrişi
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Parça testi: – İnsan
Sonuç: pozitif
Notlar: (ECHA)
Eşey hücre mutajenitesi
Uygun veri yoktur
Ames testi
Salmonella typhimurium
Sonuç: negatif
(ECHA)
Kanserojenite
IARC: % 0.1 ya da daha büyük oranda bulunan bu ürünün hiçbir içeriği IARC tarafından
muhtemel, olası veya onaylanmış kanserojen olarak tanımlanmamıştır.

Üreme sistemi toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Aspirasyon toksisitesi
11.2 Ek Bilgi
RTECS: DU3000000
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler
12.1 Toksisite
Su yosunları (algler)
üzerinde toksisite
statik test ErC50 – Chlorella vulgaris (tatlısu yosunu) – 2.079 mg/l –
72 h
(OECD Test Klavuzu 201)
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunma Sonuç: – Kendiliginden doğada kolaylıkla çözünmez.
12.3 Biyobirikim potansiyeli
12.4 Toprakta hareketlilik
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı
için bulunmamaktadır.
12.6 Diğer olumsuz etkiler

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri
13.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Artıkları ve tekrar kazanımı mümkün olmayan çözeltileri, bir atık firmasına vermeyi teklif
ediniz. Malzemeyi yanıcı bir çözücü ile çözdürünüz veya böyle bir çözücü ile karıştırarak
son brülör ve yıkayıcı ile teçhiz edilmiş bir kimyasal yakma fırınında yakınız. Atık
maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler
doğrultusunda (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 05.07.2008, R.G
26927) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla
karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.
Kontamine ambalaj
Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri
14.1 UN Numarası
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
14.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: Tehlikeli mal değildir
IMDG: Not dangerous goods
IATA: Not dangerous goods
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
14.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
14.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
14.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi uygulanmamıştır.
BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
2 ve 3.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
2 ve 3.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

 

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Lake indigo Carmine” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP