Ferro II Glukonat

Formülasyon: C12H24FeO14

Cas No:   299-29-6

Ambalaj Miktarları: 25kg ambalajlarda bulunmaktadır.

Kullanım Alanları: Gıda alanında kullanılmaktadır.

Diğer Adları:

Kategoriler:

Açıklama

BÖLÜM Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
1.1 Madde/Karışımın kimliği
Katalog/GBF No. 103965
Ürün ismi Demir(II) sülfat –
CAS-No. 7782-63-0

Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)

Akut toksisite, Kategori 4, Oral, H302
Cilt tahrişi, Kategori 2, H315
Göz tahrişi, Kategori 2, H319
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.
2.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)

Zararlılık İşaretleri
Uyarı Kelimesi
Dikkat
Zararlılık ifadeleri
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
Önlem ifadeleri
Müdahele
P302 + P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve
yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.,

BÖLÜM 2. Zararlılık tanımlanması
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması İndirgenmiş sınıflandıma (≤125 ml)
Zararlılık İşaretleri
Uyarı Kelimesi
Dikkat
CAS-No. 7782-63-0
2.3 Diğer zararlar
Bilinmiyor.

Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)

Akut toksisite, Kategori 4, Oral, H302
Cilt tahrişi, Kategori 2, H315
Göz tahrişi, Kategori 2, H319
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.
2.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)

BÖLÜM 3. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi
3.1 Maddeler
Formül FeSO₄ * 7H₂O FeO₄S * 7H₂O (Hill)
EC-No. 233-336-3
Molar kütle 278,02 g/mol
Zararlı bileşenler (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Kimyasal İsmi (Konsantrasyon)
CAS-No. Kayıt numarası Sınıflandırma
Iron(II) sulphate heptahydrate (<= 100 % )
7782-63-0 *)
Akut toksisite, Kategori 4, H302
Cilt tahrişi, Kategori 2, H315
Göz tahrişi, Kategori 2, H319

BÖLÜM 4. İlk Yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Doktora danışınız.
4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Ishal, Kan ihtiva eden kusmuk
Aşağıdaki genel olarak çözünen demir bileşiklerini kapsar: yuttuktan sonra mide bulantısı ve
kusma. Çok miktarda emilince kardiyovaskular rahatsızlık oluşur. Karaciğerde ve böbreklerde
toksik etki.
tahriş edici etkiler
4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 5. Yangınla mücadele önlemleri
5.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler
Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Uygun olmayan söndürme aracı
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yanıcı değildir.
Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir

Yangın şu maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir:
Sülfür oksitler
5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için
güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
Ek bilgi
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının
yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
6.1.1 Acil Durum Personeli Olmayanlar İçin
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Madde temasını
engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum
prosedürlerini uygulayın, bir uzm ana danışın.
6.1.2 Acil durum müdahalesinde bulunanlar için
öneriler:
Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın.
6.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası
malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş
bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
6.4 Diğer bölümlere atıflar

BÖLÜM 7.Taşıma ve depolama
7.1 Güvenli taşıma için önlemler
7.1.1 Güvenli taşıma önerileri
Etiketteki önlemleri dikkate alınız.
7.1.2 Hijyen önlemleri
Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra
ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.
7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Işıktan koruyun.
Sıkıca kapatılmış. Kuru.
Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.
7.3 Belirli son kullanımlar
Bölüm 1.2’de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1 Kontrol parametreleri
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
8.2 Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.2.1 Uygun Mühendislik Kontrolleri
Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman k ullanımı karşısında
öncelik verilmelidir.
Bkz. Bölüm 7.1

8.2.2 Bireysel Koruyucu Önlemler
Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine
özgüsel olarak seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan
resistanslar her bir tedarikçi tarafından saptanmalıdır.
Göz/yüz koruması
Güvenlik gözlükleri
Ellerin korunması
tam temas:
Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,11 mm
delinme süresi: > 480 dakika
sıçrama ile temas:
Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,11 mm
delinme süresi: > 480 dakika
Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374’e
uymalıdır, örneğin KCL 741 Dermatril® L (tam temas), KCL 741 Dermatril® L (sıçrama ile temas).
Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374’e uygun olarak
laboratuarda KCL ile belirlenmiştir.

8.2.3 Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Fiziksel hali katı
Renk mavi yeşil
Koku kokusuz
Koku Eşiği Uygulanmaz
pH 3 – 4
nin 50 g/l
20 °C
Erime noktası > 60 °C
Kristalizasyon suyunun elenmesi
Kaynama noktası Bilgi bulunmamaktadır.
Parlama noktası parlamaz
Hızı Bilgi bulunmamaktadır.
Alevlenirlik (katı, gaz) Bilgi bulunmamaktadır.
Alt patlama limiti Uygulanmaz
Üst patlama limiti Uygulanmaz

Buhar basıncı Bilgi bulunmamaktadır.
Nispi buhar yoğunluğu Bilgi bulunmamaktadır.
Yoğunluk 1,89 g/cm3
nin 20 °C
Nispi yoğunluk Bilgi bulunmamaktadır.
Su içinde çözünürlüğü yaklaşık400 g/l
nin 20 °C
Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su) Bilgi bulunmamaktadır.
Alev Alma Sıcaklığı Bilgi bulunmamaktadır.
Bozunma sıcaklığı > 300 °C
Akışkanlık (viskozite, dinamik) Uygulanmaz
Patlayıcılık özellikleri Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır.
Oksitleyici özellikler hiç
9.2 Diğer veriler
Tutuşma sıcaklığı yanıcı olmayan
Kütle yoğunluğu yaklaşık600 kg/m3

BÖLÜM 10. Kararlılık ve tepkime
10.1 Tepkime
Bkz. Bölüm 10.3.

10.2 Kimyasal kararlılık
Işığa hassaslık
ısıtıldığında kristalleşme suyu serbest kalır.
10.3 Zararlı tepkime olasılığı
… ile arttırılmış reaktivite:
Bazlar, Oksitleyici maddeler
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
Neme maruz bırakma.
10.5 Kaçınılması gereken maddeler
hiçbir bilgi yok
10.6 Zararlı bozunma ürünleri
yangın durumunda: Bölüm 5’e bakınız.

BÖLÜM 11. Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut oral toksisite
LD50 Sıçan: 319 mg/kg
(susuz madde) (Kaynak)
emilim
Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi
Belirtiler: Olası zararlar:, mukozal tahrişler
Akut dermal toksisite
Bu bilgi mevcut değildir

Cilt tahrişi
Cilt tahrişine yol açar.
Göz tahrişi
Ciddi göz tahrişine yol açar.
Duyarlılık
Hayvan deneylerinde:
Sonuç: negatif
(IUCLID)
Eşey hücre mutajenitesi
İn vitro genotoksisite
Ames testi
Sonuç: negatif
(Kaynak)
Kanserojenite
Bu bilgi mevcut değildir.
Üreme sistemi toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik)
Bu bilgi mevcut değildir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Bu bilgi mevcut değildir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Bu bilgi mevcut değildir.
Aspirasyon toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
11.2 Ek bilgi
Sistemik etkiler:
Çok miktarda yuttuktan sonra:

Kan ihtiva eden kusmuk, Ishal, kan basıncında düşüş
Aşağıdaki genel olarak çözünen demir bileşiklerini kapsar: yuttuktan sonra mide bulantısı ve
kusma. Çok miktarda emilince kardiyovaskular rahatsızlık oluşur. Karaciğerde ve böbreklerde
toksik etki.
Diğer tehlikeli özellikler gözardı edilemez.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler
12.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite
LC50 Poecilia reticulata (Lepistes): 925 mg/l; 96 sa
(IUCLID)
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite
EC50 Daphnia magna (Defne): 152 mg/l; 48 sa
(susuz madde) (IUCLID)
Bakteriler üzerinde toksisite
EC0 Pseudomonas fluorescens: 100 mg/l; 24 sa
(susuz madde) (IUCLID)
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Bilgi bulunmamaktadır.
12.3 Biyobirikim potansiyeli
Bilgi bulunmamaktadır.
12.4 Toprakta hareketlilik
Bilgi bulunmamaktadır.
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi
yapılmamıştır.
12.6 Diğer olumsuz etkiler
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler
Çevreye atılması önlenmelidir

BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri
Atık işleme yöntemleri
Atık maddeler, ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edil melidir. Kimyasalları
orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karış tırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi
gibi işlem yapın.
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda
(Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 02.04.2015, R.G 29314) bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara
ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgileri
Kara taşımacılığı (ADR/RID)
14.1 – 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
İç sularda taşımacılık (ADN)
İlgili değil
Hava taşımacılığı (IATA)
14.1 – 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
Deniz taşımacılığı (IMDG)
14.1 – 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık
İlgili değil

BÖLÜM 15. Mevzuat bilgileri
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Ulusal kanunlar
Depolama sınıfı 10 – 13

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir ki myasal güvenlik
değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 16. Diğer bilgiler
2 ve 3.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
Eğitim tavsiyesi
İşletmeciler için uygun bilgi, talimat ve eğitim sağlayınız.
Etiketleme
Zararlılık İşaretleri
Uyarı Kelimesi
Dikkat
Zararlılık ifadeleri
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
Önlem ifadeleri
Müdahele
P302 + P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Ferro II Glukonat” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP