Etidronik Asit

Formülasyon:  ‎C2H8O7P2

Cas No: 2809-21-4

Kullanım Alanları: Su artımında ,Deterjanlarda Kozmetik ve Farmasötik de kullanılmaktadır.

Ambalaj Miktarları:290 kg luk ambalajlarda satışımız mevcuttur.

Diğer Adları: 1-Hydroxyethane 1,1-diphosphonic acid; HEDP

Kategoriler:

Açıklama

BÖLÜM 1. Maddenin kimliği
1.1 Madde kimliği
Ürün ismi Etidronik asit
CAS-No. 2809-21-4

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
(EC) 1272/2008 Sayılı Tüzüğü (AT)-R.G 11.12.2013-28848
Metaller için aşındırıcı (Kategori 1), H290
Ciddi göz hasarı (Kategori 1), H318
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.
2.2 Etiket unsurları
(EC) 1272/2008 Sayılı Tüzüğü (AT)-R.G. 11.12.2013-28848
Zararlılık işaretleri
Zararlılık ifadeleri Tehlike
Tehlike açıklama(lar)ı
H290 Metalleri aşındırabilir.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
Önlem açıklama(lar)ı
P280 Göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P305 + P351 + P338 +P310

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
3.1 Maddeler
Uygulanmaz
3.2 Karışımlar
Eşanlamlıları : 1-Hydroxyethylidenediphosphonic acid, 1-Hydroxyethane-1,1,-diphosphonic acid, Etidronic acid
Molekül ağırlığı : 206,03 g/mol
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel öneri
Doktora danışınız. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.
Deriyle teması halinde
Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.
Gözle teması halinde
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız.
Yutulması halinde
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız. Doktora danışınız.
4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 2.2 ve /veya bölüm 11)
4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri
5.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler, Fosfor oksitleri
5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız.
5.4 Ek bilgi
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
Özel solunum korunması kullanınız. Buhar, duman veya gazını solumaktan kaçınınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Personeli güvenli bir bölgeye çıkarınız.
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
6.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Eylemsiz emici bir malzeme ile absorbe etmesini sağlayınız ve zararlı atık olarak imha ediniz. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız.
6.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 13. bölüme bakınız

BÖLÜM 7:Taşıma ve depolama
7.1 Güvenli taşıma için önlemler
Buhar veya buhar bulutunu solumayınız.
Önlemler için bakınız: bölüm 2.2.
7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Açılan kaplar, dökülmeyi önlemek için dikkatli bir şekilde kapatılmalı ve dik tutulmalıdır. Soğuk bir yerde saklayınız.
7.3 Belirli son kullanımlar
Bölüm 1.2’de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
8.2 Maruz kalma kontrolleri
8.2.1 Uygun mühendislik kontrolleri
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız.
8.2.2 Kişisel koruyucu ekipmanlar
Göz/yüz koruması
Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız.
Cildin korunması
Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın. Seçilen koruma eldivenleri, AB 2016/425 Yönetmeliğine ve bu yönetmelikten yola
çıkılarak hazırlanan EN 374 standardına uygun olmalıdır.
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
çözelti içinde, ya da diğer maddelerle karıştırılarak ve EN 374’de belirtilen şartlardanfarklı bir şekilde kullanılması halinde, AB onaylı eldiven satan kuruma başvurunuz.
Bu bilgilendirme sadece tavsiye niteliğindedir ve müşteri tarafından beklenen kullanışının spesifik durumu hakkında bilgili güvenlik görevlisi ve hijyen uzmanı tarafından geliştirilmelidir. Herhangi bir özel kullanım durumu için bir onay olarak kabul edilmemelidir
Vücut korunması
Kimyasallara karşı koruyucu komple tulum, Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak belirlenmelidir.
Solunum sisteminin korunması
Yapılan risk değerlendirmesinde hava arıtmalı solunum cihazlarının kullanı kontroller için yedekli çok amaçlı kombine (Amerika Birleşik Devletleri) yüzü tam kapatan solunum cihazları kullanınız. Korunma için tek yolun sol maskeleri kullanınız. NIOSH (Amerika Birleşik Devletleri) veya CEN (Avrupa Birliği) gibi ilgili cihazları ve gereçler kullanınız.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Görünüm Fiziksel hali: sıvı
b) Koku Uygun veri yoktur
c) Koku Eşiği Uygun veri yoktur
d) pH Uygun veri yoktur
e) Erime noktası/Donma noktası
f) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı
g) Parlama noktası Uygun veri yoktur
h) Buharlaşma oranı Uygun veri yoktur
i) Alev alma sıcaklığı (katı, gaz)
j) Üst/alt alev alabilirlikveya patlama sınırları
k) Buhar basıncı Uygun veri yoktur
l) Buhar yoğunluğu Uygun veri yoktur
m) Nispi yoğunluk Uygun veri yoktur
n) Su içinde çözünürlüğü
o) Dağılım katsayısı ( noktanol/su)
p) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı
q) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
r) Viskozite Uygun veri yoktur
s) Patlayıcılık özellikleri Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler Uygun veri yoktur
9.2 Diğer bilgiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime
10.1 Tepkime
Uygun veri yoktur
10.2 Kimyasal kararlılık
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
10.3 Zararlı tepkime olasılığı
Metallerle teması halinde yakıcıdır
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
Uygun veri yoktur
10.5 Kaçınılması gereken maddeler
Kuvvetli oksitleyici maddeler
10.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın ortamında, tehlikeli bozunma ürünleri oluşur. – Karbon oksitler, Fosfor oksitleri
Diğer bozunma ürünleri – Uygun veri yoktur
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 5

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
Uygun veri yoktur
Cilt aşınması/tahrişi
Uygun veri yoktur
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi
Gözde ciddi hasar riski.
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Uygun veri yoktur
Eşey hücre mutajenitesi
Uygun veri yoktur
Kanserojenite
IARC: % 0.1 ya da daha büyük oranda bulunan bu ürünün hiçbir içeriği IARC tarafından muhtemel, olası veya onaylanmış kanserojen olarak tanımlanmamıştır.
Üreme sistemi toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
11.2 Ek Bilgi
RTECS: SZ8562100
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler
12.1 Toksisite
Uygun veri yoktur
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Uygun veri yoktur
12.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
12.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
12.6 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri
13.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün Artıkları ve tekrar kazanımı mümkün olmayan çözeltileri, bir atık firmasına vermeyi teklif ediniz. Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 05.07.2008, R.G 26927) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.
Kontamine ambalaj
Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri
14.1 UN Numarası
ADR/RID: 3265 IMDG: 3265 IATA: 3265
14.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: AŞİNDİRİCİ SIVI, ASİDİK, ORGANİK, B.B.B. (Etidronic acid)
IMDG: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (Etidronic acid)
IATA: Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (Etidronic acid)
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA: 8
14.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: III IMDG: III IATA: III
14.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: evet IMDG Deniz kirletici: evet IATA: hayır
14.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi uygulanmamıştır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
2 ve 3.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H290 Metalleri aşındırabilir.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Etidronik Asit” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP