Amonyum Sülfat

Formülasyon: (NH₄)₂SO₄

Cas No: 7783-20-2

Ambalaj Miktarları: 1 kg, 5 kg ve 25 kg ambalajlarda satışımız bulunmaktadır.

Kullanım Alanları: Tarım sektöründe kullanılmaktadır.

Diğer Adları: Ammonium sulfate , Di-amonyum sülfat , Şeker Gübre

Kategoriler:

Açıklama

BÖLÜM 1. Maddenin kimliği
1.1 Ürün adı
Ürün ismi Amonyum sülfat
CAS-No. 7783-20-2

BÖLÜM 2. Zararlılık tanımlanması
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
1272/2008/EC yönetmeliği
(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
2.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.

BÖLÜM 3. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi
3.1 Maddeler
Formül (NH₄)₂SO₄ H₈N₂O₄S (Hill)
EC-No. 231-984-1
Molar kütle 132,14 g/mol
Notlar 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur.
3.2 Karışım
Uygulanmaz

BÖLÜM 4. İlk Yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla  yıkayınız.
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun.
4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Aşağıdaki genel olarak amonyak tuzlarını kapsar: yuttuktan sonra: lokal tahriş semptomları, mide bulantısı, kusma, ishal. Sistemik etki: çok miktarda aldıktan sonra: kan basıncında düşüş, düşme, CNS rahatsızlığı, spazmlar, narkotik koşullar, solunum paralizleri, haemolisis.
4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 5. Yangınla mücadele önlemleri
5.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler
Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Uygun olmayan söndürme aracı
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yanıcı değildir.
Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir.
Yangın şu maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir:
azot oksitler, Sülfür oksitler
5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
Ek bilgi
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
6.1.1 Acil Durum Personeli Olmayanlar İçin
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra.Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler:
Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın.
6.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
6.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın.

BÖLÜM 7.Taşıma ve depolama
7.1 Güvenli taşıma için önlemler
7.1.1 Güvenli taşıma önerileri
Etiketteki önlemleri dikkate alınız.
7.1.2 Hijyen önlemleri
Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın.
7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Kuru.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1 Kontrol parametreleri
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
8.2 Maruz kalma kontrolleri
8.2.1 Uygun Mühendislik Kontrolleri
Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir.
Bkz. Bölüm 7.1.
8.2.2 Bireysel Koruyucu Önlemler
Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından saptanmalıdır.
Göz/yüz koruması
Koruyucu gözlük
Ellerin korunması
tam temas:
Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,11 mm
Delinme süresi: > 480 dakika
sıçrama ile temas:
Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,11 mm
Delinme süresi: > 480 dakika
Solunum sisteminin korunması tozlar oluştuğunda gerekir.
Tavsiye edilen Filtre tipi: Asal maddelerin katı tanecikleri için P 1 Filtresi (DIN 3181’e uygun)
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
8.2.3 Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Fiziksel hali katı
Renk renksiz
Koku kokusuz
Koku Eşiği Uygulanmaz
pH Bilgi bulunmamaktadır.
Erime noktası (ayrışma), Uygulanmaz
Kaynama noktası/kaynama aralığı Uygulanmaz
Parlama noktası parlamaz
Hızı Bilgi bulunmamaktadır.
Alevlenirlik (katı, gaz) Bilgi bulunmamaktadır.
Alt patlama limiti Uygulanmaz
Üst patlama limiti Uygulanmaz
Buhar basıncı < 1 Pa nin 25 °C
Nispi buhar yoğunluğu Uygulanmaz
Yoğunluk 1,77 g/cm3 nin 20 °C
Nispi yoğunluk Bilgi bulunmamaktadır.
Su içinde çözünürlüğü 754 – 764 g/l nin 20 °C
Dağılım katsayısı ( noktanol/su) İnorganik maddeler için uygulanamaz
Alev Alma Sıcaklığı Bilgi bulunmamaktadır.
Bozunma sıcaklığı > 235 °C
Akışkanlık (viskozite, dinamik) Bilgi bulunmamaktadır.
Patlayıcılık özellikleri Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır.
Oksitleyici özellikler hiç
9.2 Diğer veriler
Tutuşma sıcaklığı Uygulanmaz
Kütle yoğunluğu yaklaşık850 kg/m3

BÖLÜM 10. Kararlılık ve tepkime
10.1 Tepkime
Bkz. Bölüm 10.3.
10.2 Kimyasal kararlılık
higroskopik
10.3 Zararlı tepkime olasılığı
… ile ekzotermik reaksiyon:
kloratlar, ile, ısı
nitratlar, ile, Isı.
….ile patlama riski vardır:
kloratlar, ile, Asitler
nitratlar, ile, Potasyum
nitratlar, ile, Asitler
nitritler, Sodyum hipoklorit
Sıralanlar ile temasta tehlikeli gaz veya buhar oluşturur:
Alkalinler, Oluşan … olabilir:, Amonyak
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
Güçlü ısıtma (dekompozisyon).
10.5 Kaçınılması gereken maddeler
hiçbir bilgi yok
10.6 Zararlı bozunma ürünleri
yangın durumunda: Bölüm 5’e bakınız.

BÖLÜM 11. Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut oral toksisite
LD50 Sıçan: 4.250 mg/kg OECD Test Talimatı 401
Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
Akut dermal toksisite
LD50 Sıçan: > 2.000 mg/kg OECD Test Talimatı 434
Cilt tahrişi
Tavşan
Sonuç: Tahriş yok. (IUCLID)
Göz tahrişi
Tavşan
Sonuç: Göz tahrişi gözlenmez (IUCLID)
Duyarlılık
Bu bilgi mevcut değildir.
Eşey hücre mutajenitesi
İn vitro genotoksisite
Ames testi
Sonuç: negatif Metod: OECD Test Klavuzu 471
Mutajenite (memeli hücre testi): kromozom bozulması.
Sonuç: negatif (IUCLID)
Kanserojenite
Bu bilgi mevcut değildir.
Üreme sistemi toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik)
Bu bilgi mevcut değildir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Bu bilgi mevcut değildir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Bu bilgi mevcut değildir.
Aspirasyon toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
11.2 Ek bilgi
Aşağıdaki genel olarak amonyak tuzlarını kapsar: yuttuktan sonra: lokal tahriş semptomları, mide bulantısı, kusma, ishal. Sistemik etki: çok miktarda aldıktan sonra: kan basıncında düşüş, düşme, CNS rahatsızlığı, spazmlar, narkotik koşullar,
solunum paralizleri, haemolisis.
Ancak, ürün uygun kullanılırsa zararlı etkilerin görülmesi olası değildir. Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler
12.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite
LC50 Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı): 53 mg/l; 96 sa
Analitik gözlem: evet (ECHA)
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite
statik test EC50 Ceriodaphnia (su piresi): 121,7 mg/l; 48 sa
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite
Büyüme hızı ErC50 Chlorella vulgaris (tatlısu yosunu): 2.700 mg/l; 18 sa
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite (Kronik toksisite)
semi-statik test EC10 Daphnia (Su piresi): 3,12 mg/l; 70 g
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Bilgi bulunmamaktadır.
12.3 Biyobirikim potansiyeli
Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su)
İnorganik maddeler için uygulanamaz
12.4 Toprakta hareketlilik
Bilgi bulunmamaktadır.
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
Bilgi bulunmamaktadır.
12.6 Diğer olumsuz etkiler
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler
Biyolojik etkiler:
Dölleme etkisi mümkündür.
Çevreye atılması önlenmelidir.

BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri
Atık işleme yöntemleri
Atık maddeler, ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın.Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 02.04.2015, R.G 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgileri
Kara taşımacılığı (ADR/RID)
14.1 – 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
İç sularda taşımacılık (ADN)
İlgili değil
Hava taşımacılığı (IATA)
14.1 – 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
Deniz taşımacılığı (IMDG)
14.1 – 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık
İlgili değil

BÖLÜM 15. Mevzuat bilgileri
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Ulusal kanunlar
Depolama sınıfı 10 – 13
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

 

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Amonyum Sülfat” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP