Amonyum Persülfat

Formülasyon: (NH 4 ) 2 S 2 O 8

Cas No: 7727-54-0

Ambalaj Miktarları: 25kg luk ambalajlarda satışımız mevcuttur.

Kullanım Alanları: Un, yağ, tutkal, sabun v.s. üretimlerinde beyazlatıcı olarak, Plastik, fotoğraf, parfümeri gibi sanayi  sektörlerinde kullanılmaktadır.

Diğer Adları: Amonyum Peroksidisülfat ( Ammonium Peroxydisulfate ) ; Diammonium Peroxodisulphate,Ammonium persulfate

Kategoriler:

Açıklama

BÖLÜM 1: Maddenin kimliği
1.1 Ürün adı
Ürün ismi : Amonyum persülfat
CAS-No. : 7727-54-0

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
(EC) 1272/2008 Sayılı Tüzüğü (AT)-R.G 11.12.2013-28848
Oksitleyici katılar (Kategori 3), H272 Akut toksisite, Oral (Kategori 4), H302 Solunum hassaslaşması (Kategori 1), H334 cilt hassaslaşması (Kategori 1), H317 Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma (Kategori 3), Solunum sistemi, H335
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.
2.2 Etiket unsurları
(EC) 1272/2008 Sayılı Tüzüğü (AT)-R.G. 11.12.2013-28848
Zararlılık işaretleri
Zararlılık ifadeleri Tehlike
Tehlike açıklama(lar)ı
H272 Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H334 Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
Önlem açıklama(lar)ı
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P280 Koruyucu eldiven kullanın.
P302 + P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.
Durulamaya devam edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
3.1 Maddeler
Eşanlamlıları : AP Ammonium peroxodisulfate ,APSPER,Ammonium peroxydisulfate
Molekül ağırlığı : 228,20 g/mol
Amonyum persülfat
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon
Diammonium peroxodisulphate
Oksit. Katı 3; Akut Tok. 4; Cilt Tah. 2; Göz Tah. 2; Solnm. Hassas. 1; Cilt Hassas. 1; BHOT Tek Mrz  3; H272, H302, H315, H319, H334, H317, H335
<= 100 %
3.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel öneri
Doktora danışınız. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.
Deriyle teması halinde
Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.
Gözle teması halinde
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız.
Yutulması halinde
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız. Doktora danışınız.
4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 2.2ve /veya bölüm11)
4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri
5.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler
Kuru toz Kuru kum
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Azot oksitler (NOx), Sülfür oksitler
Yangın koşullarında kap patlayabilir.
5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız. Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.Açılmamış kapları soğutmak üzere su spreyi kullanılabilinir.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Toz oluşmamasına dikkat ediniz. Buhar,duman veya gazını solumaktan kaçınınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz.Personeli güvenli bir bölgeye çıkarınız. Atıkları solumayınız.
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
6.2 Çevresel önlemler
Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz.
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Çevreye atılması önlenmelidir.
6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Süpürünüz ve küreyiniz. Dökülenleri, elektriğe karşı korunmalı vakum temizleyiciyle veya ıslak süpürgeyle toplayıp, yerel kurallara uygun olarak atık kaplarına koyunuz.(Bakınız bölüm 13). Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız.
6.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 13. bölüme bakınız

BÖLÜM 7: Taşıma ve depolama
7.1 Güvenli taşıma için önlemler
Göz ve cilt ile temasından sakının. Toz ve aerosol oluşumundan sakınınız.
Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemi olmalıdır.Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz -Sigara içilmez.Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz.
Önlemler için bakınız: bölüm 2.2.
7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Soğuk bir yerde saklayınız.Nem duyarlı
7.3 Belirli son kullanımlar
Bölüm 1.2’de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
8.2 Maruz kalma kontrolleri
8.2.1 Uygun mühendislik kontrolleri
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız.
8.2.2 Kişisel koruyucu ekipmanlar
Göz/yüz koruması
Yüz kalkanı ve güvenlik gözlüğü NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız.
Cildin korunması
Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın. Seçilen koruma eldivenleri, AB 2016/425 Yönetmeliğine ve bu yönetmelikten yola
çıkılarak hazırlanan EN 374 standardına uygun olmalıdır.
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Çözelti içinde, ya da diğer maddelerle karıştırılarak ve EN 374’de belirtilen şartlardan farklı bir şekilde kullanılması halinde, AB onaylı eldiven satan kuruma başvurunuz.
Bu bilgilendirme sadece tavsiye niteliğindedir ve müşteri tarafından beklenen kullanışının spesifik durumu hakkında bilgili güvenlik görevlisi ve hijyen uzmanı tarafından geliştirilmelidir. Herhangi bir özel kullanım durumu için bir onay olarak kabul edilmemelidir
Vücut korunması
Kimyasallara karşı koruyucu komple tulum, Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak belirlenmelidir.
Solunum sisteminin korunması
Yapılan risk değerlendirmesinde hava arıtmalı solunum cihazlarının kullanı kontroller için yedekli N100 tipi (Amerika Birleşik Devletleri) veya P3 ( kapatan partikül tutucu solunum cihazları kullanınız. Korunma için tek yo maskeleri kullanınız. NIOSH (Amerika Birleşik Devletleri) veya CEN (Avrupa Birliği) gibi ilgili cihazları ve gereçler kullanınız.
Çevresel maruziyet kontrolü
Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Çevreye atılması önlenmelidir.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Görünüm Fiziksel hali: Toz Renk: beyaz
b) Koku Uygun veri yoktur
c) Koku Eşiği Uygun veri yoktur
d) pH 1,0 – 2 nin 228 g/l nin 25 °C
e) Erime noktası/Donma noktası Erimeden önce bozunur.
f) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı Kaynama noktasının altında bozunur.
g) Parlama noktası Uygun veri yoktur
h) Buharlaşma oranı Uygun veri yoktur
i) Alev alma sıcaklığı (katı, gaz) Uygun veri yoktur
j) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Uygun veri yoktur
k) Buhar basıncı Uygun veri yoktur
l) Buhar yoğunluğu 7,88 – (Hava=1.0)
m) Nispi yoğunluk 1,980 g/cm3
n) Su içinde çözünürlüğü 228 g/l nin 20 °C – tamamen çözünebilir
o) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) Uygun veri yoktur
p) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Uygun veri yoktur
q) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
r) Viskozite Uygun veri yoktur
s) Patlayıcılık özellikleri Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler Madde veya karışım altkategori 3 ile yükseltgen olarak sınıflandırılmıştır.
9.2 Diğer bilgiler
Kütle yoğunluğu 900 kg/m3
Nispi buhar yoğunluğu 7,88 – (Hava=1.0)

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime
10.1 Tepkime
Uygun veri yoktur
10.2 Kimyasal kararlılık
Nemli hava ya da suya maruz kaldığında ayrışabilir. Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
10.3 Zararlı tepkime olasılığı
Uygun veri yoktur
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
Uygun veri yoktur
10.5 Kaçınılması gereken maddeler
Güçlü indirgeme ajanları, Organik maddeler, Toz halindeki metaller
10.6 Zararlı bozunma ürünleri
Diğer bozunma ürünleri – Uygun veri yoktur
Yangın ortamında, tehlikeli bozunma ürünleri oluşur. – Azot oksitler (NOx), Sülfür oksitler
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 5

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite LD50 Oral – Sıçan – 689 mg/kg LD50 Dermal – Sıçan – > 2.000 mg/kg
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuç: Deri tahrişi gözlenmez
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuç: Göz tahrişi gözlenmez
Gözler – Tavşan
Sonuç: Az miktarda göz tahrişi (OECD Test Talimatı 405)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması – Kobay
Sonuç: Duyarlılığa neden olur. (OECD Test Talimatı 406)
Eşey hücre mutajenitesi
Uygun veri yoktur
Kanserojenite
IARC: % 0.1 ya da daha büyük oranda bulunan bu ürünün hiçbir içeriği IARC tarafından muhtemel, olası veya onaylanmış kanserojen olarak tanımlanmamıştır.
Üreme sistemi toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler
12.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite LC50 – Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) – 76 mg/l – 96 h
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 120 mg/l – 48 h
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Uygun veri yoktur
12.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
12.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
12.6 Diğer olumsuz etkiler
Sucul ortamda zararlıdır.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri
13.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün Artıkları ve tekrar kazanımı mümkün olmayan çözeltileri, bir atık firmasına vermeyi teklif ediniz. Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 05.07.2008, R.G 26927) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.
Kontamine ambalaj
Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri
14.1 UN Numarası
ADR/RID: 1444 IMDG: 1444 IATA: 1444
14.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: AMONYUM PERSÜLFAT
IMDG: AMMONIUM PERSULPHATE
IATA: Ammonium persulphate
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: 5.1 IMDG: 5.1 IATA: 5.1
14.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: III IMDG: III IATA: III
14.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
14.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi uygulanmamıştır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
2 ve 3.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H272 Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H334 Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Amonyum Persülfat” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP