Amonyum Molibdat

Formülasyon: (NH4)6Mo7O24 · 4H2O

Cas No: 12054-85-2

Ambalaj Miktarları: 25 kg luk ambalajlarda satışımız bulunmaktadır.

Kullanım Alanları: Petrokimya endüstrisi  ,Gübre, Boya sanayinin başlıca yapılarında kullanılmaktadır.

Diğer Adları: Ammonium molybdate , Amonyum heptamolibdat tetrahidrat

Kategoriler:

Açıklama

BÖLÜM 1: Maddenin kimliği
1.1 Ürün kimliği
Ürün ismi : Amonyum Molibdat
CAS-No. : 12054-85-2

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
2.2 Etiket unsurları
(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
2.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
3.1 Maddeler
Eşanlamlıları : Molybdic acidammonium salttetrahydrate
Formül : H24Mo7N6O24 · 4H2O
Molekül ağırlığı : 1.235,86 g/mol
CAS-No. : 12054-85-2
EC-No. : 234-320-9
Yürürlükte bulunan düzenlemeler doğrultusunda; herhangibir komponentin ifşa edilmesine gerek duyulmamıştır.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel öneri
Doktora danışınız. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.
Deriyle teması halinde
Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.
Gözle teması halinde
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız.
Yutulması halinde
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız. Doktora danışınız.
4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 2.2ve /veya bölüm11)
4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri
5.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız.
5.4 Ek bilgi
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Toz oluşmamasına dikkat ediniz. Buhar, duman veya gazını solumaktan kaçınınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Atıkları solumayınız.
6.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Atıkları belli bir yerde toz yaratmadan toplayınız. Süpürünüz ve küreyiniz. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız.
6.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 13. bölüme bakınız

BÖLÜM 7: Taşıma ve depolama
7.1 Güvenli taşıma için önlemler
Göz ve cilt ile temasından sakının. Toz ve aerosol oluşumundan sakınınız.
Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemi olmalıdır.
Önlemler için bakınız: bölüm 2.2.
7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Soğuk bir yerde saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız.
7.3 Belirli son kullanımlar
Bölüm 1.2’de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
8.2 Maruz kalma kontrolleri
Uygun mühendislik kontrolleri
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız.
Kişisel koruyucu ekipmanlar
Göz/yüz koruması
EN166 formlarına uygun, yanları korunumlu emniyet gözlükleri NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız.
Cildin korunması
Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın. Seçilen koruma eldivenleri, AB 2016/425 Yönetmeliğine ve bu yönetmelikten yola çıkılarak hazırlanan EN 374 standardına uygun olmalıdır.
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Çözelti içinde, ya da diğer maddelerle karıştırılarak ve EN 374’de belirtilen şartlardan farklı bir şekilde kullanılması halinde, AB onaylı eldiven satan kuruma başvurunuz.
Bu bilgilendirme sadece tavsiye niteliğindedir ve müşteri tarafından beklenen kullanışının spesifik durumu hakkında bilgili güvenlik görevlisi ve hijyen uzmanı tarafından geliştirilmelidir. Herhangi bir özel kullanım durumu için bir onay olarak kabul edilmemelidir
Vücut korunması
Su geçirmez giysi, Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak belirlenmelidir.
Solunum sisteminin korunması
Rahatsiz edici maruziyet için P95(US) veya P1(EU EN 143) tipi gaz maskesi kullaniniz. Daha yüksek seviyeler için OV/AG/P99 (US) tipi veya ABEK P2 (EU EN 143) tipi gaz maskesi filtreleri kullaniniz. NIOSH (Amerika Birleşik Devletleri) veya CEN (Avrupa Birliği) gibi ilgili cihazları ve gereçler kullanınız.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Görünüm Fiziksel hali: kristal Renk: beyaz
b) Koku Uygun veri yoktur
c) Koku Eşiği Uygun veri yoktur
d) pH Uygun veri yoktur
e) Erime noktası/Donma noktası   Uygun veri yoktur
f) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı  Uygun veri yoktur
g) Parlama noktası  Uygun veri yoktur
h) Buharlaşma oranı  Uygun veri yoktur
i) Alev alma sıcaklığı (katı, gaz)Bu ürün yanıcı değildir.
j) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Uygun veri yoktur
k) Buhar basıncı  Uygun veri yoktur
l) Buhar yoğunluğu  Uygun veri yoktur
m) Nispi yoğunluk 2,498 g/cm3 nin 25 °C
n) Su içinde 4,3 g/l nin 20 °C çözünürlüğü
o) Dağılım katsayısı ( noktanol/su)  Uygun veri yoktur
p) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Uygun veri yoktur
q) Bozunma sıcaklığı 190 °C –
r) Viskozite Uygun veri yoktur
s) Patlayıcılık özellikleri Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler Uygun veri yoktur
9.2 Diğer bilgiler
Kütle yoğunluğu 1.400 kg/m3

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime
10.1 Tepkime
Uygun veri yoktur
10.2 Kimyasal kararlılık
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
10.3 Zararlı tepkime olasılığı
Uygun veri yoktur
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
Uygun veri yoktur
10.5 Kaçınılması gereken maddeler
Kuvvetli oksitleyici maddeler, Kuvvetli asitler
10.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın ortamında, tehlikeli bozunma ürünleri oluşur. – Azot oksitler (NOx), Molibden oksitler
Diğer bozunma ürünleri – Uygun veri yoktur
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 5

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – 333 mg/kg
LC50 Solunması halinde – Sıçan – 4 h – 5 mg/l (Read-across (Analoji))
LD50 Dermal – Tavşan – > 2.000 mg/kg  (Read-across (Analoji))
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuç: Deri tahrişi gözlenmez (OECD Test Talimatı 404)
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuç: Az miktarda göz tahriş (OECD Test Talimatı 405)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Uygun veri yoktur
Eşey hücre mutajenitesi
Sonuç: Ames testinde mutajenik değildir.
Kanserojenite
IARC: % 0.1 ya da daha büyük oranda bulunan bu ürünün hiçbir içeriği IARC tarafından muhtemel, olası veya onaylanmış kanserojen olarak tanımlanmamıştır.
Üreme sistemi toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
Ek Bilgi
RTECS: QA5076000
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler
12.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite
LC0 – Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) – 320 mg/l – 96 h
LC50 – Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) – 420 mg/l – 96 h
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite
EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 140 mg/l – 48 h
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite
EC50 – Desmodesmus subspicatus (yeşil yosun) – 41 mg/l – 72 h
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Doğal bozunmayı belirleyen metodlar, inorganik maddeler için uygulanamaz.
12.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
12.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
12.6 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri
13.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Artıkları ve tekrar kazanımı mümkün olmayan çözeltileri, bir atık firmasına vermeyi teklif ediniz. Malzemeyi yanıcı bir çözücü ile çözdürünüz veya böyle bir çözücü ile karıştırarak son brülör ve yıkayıcı ile teçhiz edilmiş bir kimyasal yakma fırınında yakınız.
Kontamine ambalaj
Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri
14.1 UN Numarası
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
14.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: Tehlikeli mal değildir
IMDG: Not dangerous goods
IATA: Not dangerous goods
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
14.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
14.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
14.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi uygulanmamıştır.

 

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Amonyum Molibdat” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP