Amonyum Klorür

Formülasyon: NH₄Cl

Cas No: 12125-02-9

Ambalaj Miktarları: 1 kg,5 kg ve 25 kg luk ambalajlarda satışımız bulunmaktadır

Kullanım Alanları: Galvaniz ve Kozmetik sektörlerinde kullanılmaktadır.

Diğer Adları: Ammonium chloride , Amonyak tuzu , Nişadır

Kategoriler:

Açıklama

BÖLÜM 1. Maddenin kimliği
1.1 Madde kimliği
Ürün ismi Amonyum klorür
Cas no 12125-02-9

BÖLÜM 2. Zararlılık tanımlanması
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Akut toksisite, Kategori 4, Oral, H302
Göz tahrişi, Kategori 2, H319
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi
3.1 Maddeler
Molar kütle 53,49 g/mol
Zararlı bileşenler (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Kimyasal İsmi (Konsantrasyon)
CAS-No. Kayıt numarası Sınıflandırma
Amonyumklorür (<= 100 % )
Madde, 1907/2006 Sayılı Yönetmeliğin (AT) XIII. Eki doğrultusunda PBT ve ya vPvB kriterlerini karşılamaz. 12125-02-9 *)
Akut toksisite, Kategori 4, H302
Göz tahrişi, Kategori 2, H319*) Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya kullanımı, 1907/2006 Sayılı REACH Tüzüğü’ne (AT) göre kayıttan muaftır, yıllık tonaj bir kayıt yapılmasını gerektirmemektedir veya kaydın daha ilerideki bir kayıt son tarihinde yapılması öngörülmektedir.
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.
3.2 Karışım
Uygulanmaz

BÖLÜM 4. İlk Yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Doktora danışınız.
4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
tahriş edici etkiler
Aşağıdaki genel olarak amonyak tuzlarını kapsar: yuttuktan sonra: lokal tahriş semptomları, mide bulantısı, kusma, ishal. Sistemik etki: çok miktarda aldıktan sonra: kan basıncında düşüş, düşme, CNS rahatsızlığı, spazmlar, narkotik koşullar, solunum paralizleri, haemolisis.
4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 5. Yangınla mücadele önlemleri
5.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler
Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Uygun olmayan söndürme aracı
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yanıcı değildir.
Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir.
Yangın şu maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir:
azot oksitler, Hidrojen klorür gazı
5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
Ek bilgi
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
6.1.1 Acil Durum Personeli Olmayanlar İçin
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın.
6.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona boşaltmayın.
6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10).
Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
6.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın.

BÖLÜM 7. Taşıma ve depolama
7.1 Güvenli taşıma için önlemler
7.1.1 Güvenli taşıma önerileri
Etiketteki önlemleri dikkate alınız.
7.1.2 Hijyen önlemleri
Kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulanması tavsiye edilir. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın.
7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Kuru.
7.3 Belirli son kullanımlar
Bölüm 1.2’de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1 Kontrol parametreleri
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
8.2 Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.2.1 Uygun Mühendislik Kontrolleri
Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir.
Bkz. Bölüm 7.1.
8.2.2 Bireysel Koruyucu Önlemler
Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından saptanmalıdır.
Göz/yüz koruması
Güvenlik gözlükleri
Ellerin korunması
tam temas:
Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,11 mm
Delinme süresi: > 480 dakika
sıçrama ile temas:
Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,11 mm
Delinme süresi: > 480 dakika

Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374’e uymalıdır.

Diğer koruyucu ekipmanlar
koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması
tozlar oluştuğunda gerekir.
Tavsiye edilen Filtre tipi: Zararlı elementlerin katı ve sıvı tanecikleri için P 2 Filtresi (DIN 3181’e uygun)
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
8.2.3 Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri
Kanalizasyona boşaltmayın.

BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Fiziksel hali Kristal toz
Renk beyaz
Koku kokusuz
Koku Eşiği Uygulanmaz
pH yaklaşık 4,7 nin 200 g/l 25 °C (Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
Erime noktası 338 °C (süblime), (Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
Başlangıç Kaynama noktası/kaynama aralığı Uygulanmaz
Parlama noktası Uygulanmaz
Hızı Bilgi bulunmamaktadır.
Alevlenirlik (katı, gaz) Bu ürün yanıcı değildir.
Alt patlama limiti Bilgi bulunmamaktadır.
Üst patlama limiti Bilgi bulunmamaktadır.
Buhar basıncı 66 hPa nin 250 °C (Dış kaynaklı ürün güvenlik formu) 1,3 hPa nin 30 °C
Nispi buhar yoğunluğu Bilgi bulunmamaktadır.
Yoğunluk 1,53 g/cm3 nin 25 °C
Nispi yoğunluk Bilgi bulunmamaktadır.
Su içinde çözünürlüğü 372 g/l nin 20 °C (Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su) Uygulanmaz
Alev Alma Sıcaklığı Bilgi bulunmamaktadır.
Bozunma sıcaklığı Uygulanmaz
Akışkanlık (viskozite, dinamik) Bilgi bulunmamaktadır.
Patlayıcılık özellikleri Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır.
Oksitleyici özellikler hiç
9.2 Diğer veriler
Tutuşma sıcaklığı > 400 °C
Kütle yoğunluğu yaklaşık600 – 900 kg/m3
Parçacık büyüklüğü Ortalama partikül büyüklüğü 0,116 mm

BÖLÜM 10. Kararlılık ve tepkime
10.1 Tepkime
Bkz. Bölüm 10.3.
10.2 Kimyasal kararlılık
sublimleşebilir
10.3 Zararlı tepkime olasılığı
… ile şiddetli reaksiyonlar olabilir:
alkali hidroksitler, Asitler
… ile patlama veya yanıcı gaz yada buharlar oluşturma riski:
halojen-halojen bileşikler, Alkalinler, alkalin maddeler
….ile patlama riski vardır:
nitratlar, kloratlar, Ağır metal tuzları, nitritler, Hidrojen siyanür, Klor, gümüş tuzu, Kuvvetli oksitleyici maddeler
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
hiçbir bilgi yok
10.5 Kaçınılması gereken maddeler
Alüminyum, Kurşun, Demir, Bakır, bakır bileşikler
10.6 Zararlı bozunma ürünleri
yangın durumunda: Bölüm 5’e bakınız.

BÖLÜM 11. Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut oral toksisite
LD50 Sıçan: 1.410 mg/kg OECD Test Talimatı 401
Belirtiler: Mukoza zarının ağızda, boğazda, yemek borusunda ve gastrointestinal sistemde tahriş.
Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi
Belirtiler: Olası zararlar:, mukozal tahrişler
Akut dermal toksisite
LD50 Sıçan: > 2.000 mg/kg (ECHA)
Cilt tahrişi
Tavşan
Sonuç: Deri tahrişi gözlenmez
Draize Testi
Göz tahrişi
Ciddi göz tahrişine yol açar.
Tavşan
Sonuç: Göz tahrişi OECD Test Talimatı 405
Duyarlılık
Maksimizasyon Testi Kobay
Sonuç: negatif  (ECHA)
Eşey hücre mutajenitesi
İn vivo genotoksisite
Mikro nükleus testi
Fare erkek
İntraperitoneal enjeksiyon
Kemik iliği
Sonuç: negatif
Metod: OECD Test Klavuzu 474
İn vitro genotoksisite
HGPRT (hücre ileri mutasyon testi)
Sonuç: negatif
Metod: OECD Test Klavuzu 476
Ames testi
Escherichia coli/Salmonella typhimurium
Sonuç: negatif
Metod: OECD Test Talimatı 471
Kanserojenite
Bu bilgi mevcut değildir.
Üreme sistemi toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik)
Bu bilgi mevcut değildir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Bu bilgi mevcut değildir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Bu bilgi mevcut değildir.
Tekrarlanan doz toksisitesi
Sıçan erkek ve dişi  Oral 90 g
Günlük
NOAEL: 1.695,7 mg/kg
OECD Yönergesi 408
Subkronik zehirlilik
Aspirasyon toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
11.2 Ek bilgi
Aşağıdaki genel olarak amonyak tuzlarını kapsar: yuttuktan sonra: lokal tahriş semptomları, mide bulantısı, kusma, ishal. Sistemik etki: çok miktarda aldıktan sonra: kan basıncında düşüş, düşme, CNS rahatsızlığı, spazmlar, narkotik koşullar, solunum paralizleri, haemolisis.
Diğer tehlikeli özellikler gözardı edilemez.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler
12.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite
LC50 Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı): 42,91 mg/l; 96 sa
Analitik gözlem: evet  US-EPA
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite statik test EC50 Daphnia magna (Defne): > 100 mg/l; 48 sa
Analitik gözlem: evet (ECHA)
Bakteriler üzerinde toksisite statik test EC50 aktif atık: 1.310 mg/l; 0,5 sa
OECD Test Klavuzu OECD 209
Balıklar üzerinde toksisite (Kronik toksisite)  flow-through testi EC10 Lepomis macrochirus (Bluegill güneş balığı): 4,28 mg/l; 30 g
Analitik gözlem: evet (ECHA)
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunma
Biyolojik bozunmayı ölçmeye yarayan yöntemler inorganik maddeler için uygulanamaz.
12.3 Biyobirikim potansiyeli
Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su)
12.4 Toprakta hareketlilik
Bilgi bulunmamaktadır.
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
Madde, 1907/2006 Sayılı Yönetmeliğin (AT) XIII. Eki doğrultusunda PBT ve ya vPvB kriterlerini karşılamaz.
12.6 Diğer olumsuz etkiler
Çevreye atılması önlenmelidir.

BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri
Atık işleme yöntemleri
Atık maddeler, ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edil melidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda
(Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 02.04.2015, R.G 29314) bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgileri
Kara taşımacılığı (ADR/RID)
14.1 – 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
İç sularda taşımacılık (ADN)
İlgili değil
Hava taşımacılığı (IATA)
14.1 – 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
Deniz taşımacılığı (IMDG)
14.1 – 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık
İlgili değil

BÖLÜM 15. Diğer bilgiler
2 ve 3.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz.

 

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Amonyum Klorür” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP