Amonyak

Formülasyon: NH3

Cas No: 7664-41-7

Ambalaj Miktarları: 1 lt,5 lt,10 lt ve 65 kg ambalajda bulunmaktadır.

Kullanım Alanları: Gübre Sanayi, Nitrik asit üretimi, ilaç, boya, naylon, tuz ve plastik üretim malzemelerin ısıl işlemlerinde hidrojen ve azot kaynağı olarak, kullanılır.

Diğer Adları: Ammonia Aqueous, Aqua Ammonia, Ammonia TS Amonyum Hidroksit,

Kategoriler:

Açıklama

BÖLÜM 1. Maddenin/karişimin ve şirketin/dağiticinin kimliği
1.1 Madde/Karışımın kimliği
Ürün ismi Amonyak çözeltisi %25
CAS-No. 1336-21-6

BÖLÜM 2. Zararlılık tanımlanması
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Ciltte Aşınma, Kategori 1B, H314
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma, Kategori 3, Solunum sistemi, H335
Kısa süreli (akut) sucul zararlılık, Kategori 1, H400
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.
2.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık İşaretleri
Uyarı Kelimesi
Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
Önlem ifadeleri
Önlem
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Müdahele
P301 + P330 + P331 YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.
P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P308 + P310 Maruz kalmış veya ilgili ise: Hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora başvurunuz.
İndirgenmiş sınıflandıma (≤125 ml)
Zararlılık İşaretleri
Uyarı Kelimesi
Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Önlem ifadeleri
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P301 + P330 + P331 YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.
P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P308 + P310 Maruz kalmış veya ilgili ise: Hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora başvurunuz.

BÖLÜM 3. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi
Kimyasal yapısı Sulu amonyak solüsyonu.
3.1 Maddeler
Uygulanmaz
3.2 Karışım
Zararlı bileşenler (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Kimyasal İsmi (Konsantrasyon)
CAS-No. Kayıt numarası Sınıflandırma
Sulu çözeltide amonyak (>= 25 % – < 50 % )
Madde, 1907/2006 Sayılı Yönetmeliğin (AT) XIII. Eki doğrultusunda PBT ve ya vPvB kriterlerini karşılamaz.
1336-21-6 *)
Ciltte Aşınma, Kategori 1B, H314
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma,
Kategori 3, H335
Kısa süreli (akut) sucul zararlılık, Kategori 1, H400*) Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya kullanımı, 1907/2006 Sayılı REACH Tüzüğü’ne (AT) göre kayıttan muaftır, yıllık tonaj bir kayıt yapılmasını gerektirmemektedir veya kaydın daha ilerideki bir kayıt son tarihinde yapılması öngörülmektedir.
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 4. İlk Yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel öneri
İlkyardim yapan kişi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi için almalıdır.
Solunum sonrası: temiz hava. Doktor çağırın.
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız. Hemen bir doktor çağırınız.
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Hemen göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yuttuktan sonra 2 bardak su içirin. Kusmayı engelleyin (delme riski!). Hemen bir doktor çağırınız. Nötralize etmeyi denemeyin.
4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
İritasyon ve korozivite, bronşit, Öksürük, Solunum darlığı, gastrik ağrı, Bilinç kaybı, Kan ihtiva eden kusmuk, Mide bulantısı, çökmek, şok, Konvülsiyonlar, Akciğer ödemi, ölüm
Körlük riski!
4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 5. Yangınla mücadele önlemleri
5.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler
Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Uygun olmayan söndürme aracı
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yanıcı değildir.
Amonyak solüsyonunun kendisi yanıcı değildir, fakat gaz giderme yoluyla yanıcı bir amonyak/hava karışımı oluşturabilir.
Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir.
Yangın şu maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir:
azot oksitler
5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
Ek bilgi
Yangına maruz kalmış kapalı kapları su pükürterek soğutunuz. Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
6.1.1 Acil Durum Personeli Olmayanlar İçin
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Buhar, aerosolünü solumayın. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzm ana danışın.
Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler:
Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın.
6.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona boşaltmayın.
6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10).
6.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın.

BÖLÜM 7. Taşıma ve depolama
7.1 Güvenli taşıma için önlemler
7.1.1 Güvenli taşıma önerileri
Etiketteki önlemleri dikkate alınız.
7.1.2 Hijyen önlemleri
Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.
7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler
Metal veya hafif ağırlıktaki metal kaplar olmaz.
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış.
Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.
7.3 Belirli son kullanımlar
Bölüm 1.2’de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Bileşenleri
Esaslar Değer Eşik sınırları Notlar
Sulu çözeltide amonyak (1336-21-6)
TR MAK Tavan değer: 50 mbp 35 mg/m3
Önerilen gözlemleme usülleri
İşyeri atmosferine ilişkin ölçüm yöntemlerinin DIN EN 482 ve DIN EN 689 normlarının şartlarını karşılaması gerekir.
8.2 Maruz kalma kontrolleri
8.2.1 Uygun Mühendislik Kontrolleri
Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir. Bkz. Bölüm 7.1.
8.2.2 Bireysel Koruyucu Önlemler
Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından saptanmalıdır.
Göz/yüz koruması
Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri
Ellerin korunması tam temas:
Eldiven malzemesi: bütil kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,7 mm
Delinme süresi: 480 dakika
sıçrama ile temas:
Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,40 mm
Delinme süresi: 240 dakika
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır.
Diğer koruyucu ekipmanlar
koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması
buharlar/aerosoller oluştuğunda gerekir.
Tavsiye edilen Filtre tipi: NH₃ için K Filtresi (DIN 3181’e uygun)
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
8.2.3 Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri
Kanalizasyona boşaltmayın.

BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Fiziksel hali sıvı
Renk renksiz
Koku acı
Koku Eşiği 0,02 – 70,7 mbp
Amonyak pH nin 20 °C kuvvetli alkalin
Erime noktası -57,5 °C
Kaynama noktası/kaynama aralığı 37,7 °C nin 1.013 hPa
Parlama noktası Bilgi bulunmamaktadır.
Hızı Bilgi bulunmamaktadır.
Alevlenirlik (katı, gaz) Bilgi bulunmamaktadır.
Alt patlama limiti 15,4 %(V)
Üst patlama limiti 33,6 %(V)
Buhar basıncı 483 hPa nin 20 °C
Nispi buhar yoğunluğu Bilgi bulunmamaktadır.
Yoğunluk 0,903 g/cm3 nin 20 °C
Nispi yoğunluk Bilgi bulunmamaktadır.
Su içinde çözünürlüğü nin 20 °C çözünür
Dağılım katsayısı ( noktanol/su) log Pow: -1,38  (deneysel) (susuz madde) (Kaynak) Biyoakümülasyon beklenemez.
Alev Alma Sıcaklığı Bilgi bulunmamaktadır.
Bozunma sıcaklığı Bilgi bulunmamaktadır.
Akışkanlık (viskozite, dinamik)
Bilgi bulunmamaktadır.
Patlayıcılık özellikleri Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır.
Oksitleyici özellikler hiç
9.2 Diğer veriler
Minimum alev alma enerjisi 380 – 680 mJ

BÖLÜM 10. Kararlılık ve tepkime
10.1 Tepkime
Bkz. Bölüm 10.3.
10.2 Kimyasal kararlılık
Amonyak solüsyonunun kendisi yanıcı değildir, fakat gaz giderme yoluyla yanıcı bir amonyak/hava karışımı oluşturabilir.
10.3 Zararlı tepkime olasılığı
Aşağıdaki maddeler ile patlama ve/veya toksik gaz oluşumu riski vardır:
Oksitleyici maddeler, Civa, Oksijen, gümüş bileşikleri, nitrojen triklorür, hidrojen peroksid, gümüş, antimoni hidrür, halojenler, Asitler, Kalsiyum, Klor, Kloritler, altın tuzları, perkloratlar, Sodyum hipoklorit, civa bileşikleri, halojen oksitler
Ağır metaller, Ağır metal tuzları, Asit klorürler, Asit anhidritler
… ile patlama veya yanıcı gaz yada buharlar oluşturma riski:
Boranlar, Boron, Fosfor oksitleri, Nitrik asit, silikon bileşikler, krom (VI) oksit, kromil klorür… ile ekzotermik reaksiyon:Asetaldehit, Akrolein, Baryum, bor bileşikleri, Brom, halojen-halojen bileşikler, hidrojen bromür, silan, Hidrojen klorür gazı, halojen bileşikler, dimetilsülfat, azot oksitler, Flor, Hidrojen florür, kloratlar, karbon dioksit Etilen oksit, polimerleşebilir
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
Isıtma.
10.5 Kaçınılması gereken maddeler
Alüminyum, Kurşun, Nikel, gümüş, Çinko, Bakır, metal alaşımları, çeşitli metaller
10.6 Zararlı bozunma ürünleri
yangın durumunda: Bölüm 5’e bakınız.

BÖLÜM 11. Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Karışım
Akut oral toksisite
LDLO insan: 43 mg/kg (%29’luk çözelti) (RTECS)
Belirtiler: gastrik ağrı, Kan ihtiva eden kusmuk, Yutulması halinde, ciddi derecede ağız ve boğaz yanmasıyla birlikte yemek borusu ve mide delinmesi riski vardır.
Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi
Belirtiler: mukozal tahrişler, Öksürük, Solunum darlığı, bronşit, Olası zararlar:,
solunum sistemindeki zarar
Akut dermal toksisite
Bu bilgi mevcut değildir.
Cilt tahrişi
Tavşan
Sonuç: Şiddetli tahrişler (%29’luk çözelti) (RTECS)
Dermatitis, deride yanma Nekroz
Karişimi yanıklara neden olur.
Göz tahrişi
Tavşan
Sonuç: Şiddetli tahrişler (%29’luk çözelti) (RTECS)
Karışım, gözde ciddi yaralanmaya sebep olur. Körlük riski!
Duyarlılık
Bu bilgi mevcut değildir.
Eşey hücre mutajenitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
Kanserojenite
Bu bilgi mevcut değildir.
Üreme sistemi toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik)
Bu bilgi mevcut değildir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Karışım, solunum iritasyonuna sebep olabilir.
Hedef Organlar: Solunum sistemi
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Bu bilgi mevcut değildir.
Aspirasyon toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
11.2 Ek bilgi
Sistemik etkiler:
Mide bulantısı, çökmek, şok, Bilinç kaybı, Konvülsiyonlar
Akciğer ödemi, Olası etkiler: ölüm
Diğer tehlikeli özellikler gözardı edilemez.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.
Bileşenleri
Sulu çözeltide amonyak
Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler
Karışım
12.1 Toksisite
Bilgi bulunmamaktadır.
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunma
Kendiliginden doğada kolaylıkla çözünmez.
12.3 Biyobirikim potansiyeli
Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su) log Pow: -1,38 (deneysel) (susuz madde) (Kaynak) Biyoakümülasyon beklenemez.
12.4 Toprakta hareketlilik
Bilgi bulunmamaktadır.
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
Bu karışımdaki madde(ler), 1907/2006 Sayılı Yönetmeliğin (AT) XIII. Eki doğrultusunda PBT veya vPvB kriterlerini karşılamaz veya bir PVT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır.
12.6 Diğer olumsuz etkiler
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler
Biyolojik etkiler:

BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri
Atık işleme yöntemleri
Atık maddeler, ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın.
Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 02.04.2015, R.G 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgileri
Kara taşımacılığı (ADR/RID)
14.1 UN Numarası UN 2672
14.2 Uygun UN
Taşımacılık Adı
AMMONIA SOLUTION
14.3 Taşımacılık Zararlılık
Sınıfları 8
14.4 Ambalajlama grubu III
14.5 Çevresel Zararlar evet
14.6 Kullanıcı için özel önlemler
evet
Tünel kısıtlama kodu E
İç sularda taşımacılık (ADN)
İlgili değil
Hava taşımacılığı (IATA)
14.1 UN Numarası UN 2672
14.2 Uygun UN
Taşımacılık Adı
AMMONIA SOLUTION
14.3 Taşımacılık Zararlılık
Sınıfları 8
14.4 Ambalajlama grubu III
14.5 Çevresel Zararlar evet
14.6 Kullanıcı için özel
önlemler  hayır
Deniz taşımacılığı (IMDG)
14.1 UN Numarası UN 2672
14.2 Uygun UN
Taşımacılık Adı
AMMONIA SOLUTION
14.3 Taşımacılık Zararlılık
Sınıfları 8
14.4 Ambalajlama grubu III
14.5 Çevresel Zararlar evet
14.6 Kullanıcı için özel
önlemler evet
EmS F-A S-B
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık
İlgili değil

BÖLÜM 15. Mevzuat bilgileri
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Ulusal kanunlar
Depolama sınıfı 8B
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 16. Diğer bilgiler
2 ve 3.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H400 Sucul ortamda çok toksikti

 

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Amonyak” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP