Agar Agar

Formülasyon:

Cas No: 9002-18-0

Ambalaj Miktarları: 25 kg ambalajlarda bulunmaktadır.

Kullanım Alanları: Gıda sektöründe kullanılmaktadır.

Diğer Adları: Gum agar

 

 

Kategoriler:

Açıklama

BÖLÜM 1. Maddenin kimliği
1.1 Madde kimliği
Ürünün Adı Agar agar
Cas no 9002-18-0

BÖLÜM 2. Zararlılık tanımlanması
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

BÖLÜM 3. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi
Kimyasal yapısı Kültür medya için temel madde.
3.1 Maddeler
EC-No. 232-658-1
Notlar 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur.
3.2 Karışım
Uygulanmaz

BÖLÜM 4. İlk Yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun

BÖLÜM 5. Yangınla mücadele önlemleri
5.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler
Su, Köpük, Karbon dioksit (CO2), Kuru toz
Uygun olmayan söndürme aracı
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yanıcı.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.

BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
6.2 Çevresel önlemler
Özel önlemlere gerek yoktur.
6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
6.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın

BÖLÜM 7. Taşıma ve depolama
7.1 Güvenli taşıma için önlemler
7.1.1 Güvenli taşıma önerileri
Etiketteki önlemleri dikkate alınız.
7.1.2 Hijyen önlemleri
Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın.
7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Kuru.
Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.
7.3 Belirli son kullanımlar
Bölüm 1.2’de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1 Kontrol parametreleri
8.2 Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.2.1 Uygun Mühendislik Kontrolleri
Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir. Bkz. Bölüm 7.1.
8.2.2 Bireysel Koruyucu Önlemler
Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için

Göz/yüz koruması
Güvenlik gözlükleri
Ellerin korunması tam temas:
Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,11 mm
delinme süresi: > 480 dakika
sıçrama ile temas:
Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,11 mm
delinme süresi: > 480 dakika
Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374’e uymalıdır.
Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374’e uygun olarak belirlenmiştir.

BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Fiziksel hali katı
Renk bej
Koku kokusuz
Koku Eşiği Uygulanmaz
pH 6,8 nin 100 g/l 20 °C
Erime noktası 90 °C
Kaynama noktası Bilgi bulunmamaktadır.
Parlama noktası Bilgi bulunmamaktadır.
Hızı Bilgi bulunmamaktadır.
Alevlenirlik (katı, gaz) Bilgi bulunmamaktadır.
Alt patlama limiti Bilgi bulunmamaktadır.
Üst patlama limiti Bilgi bulunmamaktadır.
Buhar basıncı Bilgi bulunmamaktadır.
Nispi buhar yoğunluğu Bilgi bulunmamaktadır.
Yoğunluk Bilgi bulunmamaktadır.
Nispi yoğunluk Bilgi bulunmamaktadır.
Su içinde çözünürlüğü 20 g/l nin 60 °C
Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su) Bilgi bulunmamaktadır.
Alev Alma Sıcaklığı Bilgi bulunmamaktadır.
Bozunma sıcaklığı Bilgi bulunmamaktadır.
Akışkanlık (viskozite, dinamik) Bilgi bulunmamaktadır.
Patlayıcılık özellikleri Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır.
Oksitleyici özellikler hiç

BÖLÜM 10. Kararlılık ve tepkime
10.1 Tepkime
Aşağıdakiler genelde yanıcı organik maddelere ve preparatlar için geçerlidir: uygun ince bir dağılımda, ve havaya kaldırıldığında bir toz patlaması riski genelde beklenebilir.
10.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
10.3 Zararlı tepkime olasılığı
hiçbir bilgi yok
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
hiçbir bilgi yok
10.5 Kaçınılması gereken maddeler
hiçbir bilgi yok
10.6 Zararlı bozunma ürünleri
hiçbir bilgi yok

BÖLÜM 11. Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut oral toksisite
LD50 Sıçan: 11.000 mg/kg (RTECS)
Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
Akut dermal toksisite
Bu bilgi mevcut değildir.
Cilt tahrişi
Bu bilgi mevcut değildir.
Göz tahrişi
Bu bilgi mevcut değildir.
Duyarlılık
Bu bilgi mevcut değildir.
Eşey hücre mutajenitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
Kanserojenite
Bu bilgi mevcut değildir.
Üreme sistemi toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik)
Bu bilgi mevcut değildir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Bu bilgi mevcut değildir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Bu bilgi mevcut değildir.
Aspirasyon toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
11.2 Ek bilgi
Çok miktarda alındıktan sonra:
Ishal
Ancak, ürün uygun kullanılırsa zararlı etkilerin görülmesi olası değildir.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler
12.1 Toksisite
Bilgi bulunmamaktadır.
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Bilgi bulunmamaktadır.
12.3 Biyobirikim potansiyeli
Bilgi bulunmamaktadır.
12.4 Toprakta hareketlilik
Bilgi bulunmamaktadır.
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır.
12.6 Diğer olumsuz etkiler
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler
Ürün gereken ilgi ve dikkatle kullanıldığında ekolojik problemler beklenemez.

BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri
Atık işleme yöntemleri
Atık maddeler, ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edil melidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 02.04.2015, R.G 29314) bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgileri
Kara taşımacılığı (ADR/RID)
14.1 – 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
İç sularda taşımacılık (ADN)
Hava taşımacılığı (IATA)
14.1 – 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
Deniz taşımacılığı (IMDG)
14.1 – 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık
İlgili değil

BÖLÜM 15. Mevzuat bilgileri
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Ulusal kanunlar
Depolama sınıfı 10 – 13
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Agar Agar” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP